Obxectos da escea:  scene.add( new THREE.AxisHelper(200) );

  var cono = new THREE.Mesh(
			new THREE.CylinderGeometry( 0, 25, 70, 20),
			new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x0000ff, side: THREE.DoubleSide} ) );
  scene.add(cono);
  cono.position.z = -100;

  var cilindro = new THREE.Mesh(
            new THREE.CylinderGeometry( 25, 25, 40, 20),
            new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x00ff00, side: THREE.DoubleSide} ) );
  scene.add(cilindro);
  cilindro.position.z = 100;

  var esfera = new THREE.Mesh(
			new THREE.SphereGeometry( 30, 20, 20),
			new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0xff0000, side: THREE.DoubleSide} ) );
  scene.add(esfera);
  esfera.position.x = 100;
  esfera.position.y = -50;

  var cubo = new THREE.Mesh(
			new THREE.BoxGeometry( 40, 40, 40),
			new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0xffffff, side: THREE.DoubleSide} ) );
  scene.add(cubo);
  cubo.position.x = -100;
  cubo.position.y = 50;


Débese ter en conta que por defecto os obxectos se sitúan de xeito que o seu centro coincida coa orixe de coordenadas. O obxecto CylinderGeometry, co que creamos cilindros e conos, oriéntase co seu eixe ó longo do eixe-y.