Obxectos da escea:	// debuxa os eixes coordenados.
	scene.add( new THREE.AxisHelper(100) ) ;


	// debuxa liña poligonal
	var A = new THREE.Vector3( 20, 30, -40 );
	var B = new THREE.Vector3( 45, -30, 56 );
	var C = new THREE.Vector3( -45, 20, 66 );
	var D = new THREE.Vector3( 0, -60, 0 );
	var material = new THREE.LineBasicMaterial({
					color: "blue",
					linewidth:2 });
	var puntos = new THREE.Geometry();
	puntos.vertices.push(A, B, C, D);
	var line = new THREE.Line( puntos, material );
	scene.add( line );


	// debuxa o rectángulo
	var rectangulo = new THREE.Mesh(
				new THREE.PlaneGeometry( 50, 80),
				new THREE.MeshBasicMaterial({
						color: "navy",
						side: THREE.DoubleSide,
						transparent: true,
						opacity: 0.5} ));
	scene.add( rectangulo );


	// debuxa o triángulo 1
	var E = new THREE.Vector3(20, 30, -40);
	var F = new THREE.Vector3(-20, 30, -40);
	var G = new THREE.Vector3(20, -30, 40);
	var vert = new THREE.Geometry();
	vert.vertices.push(E, F, G);
	vert.faces.push(new THREE.Face3(0, 1, 2));
	var triangulo = new THREE.Mesh(
				vert,
				new THREE.MeshBasicMaterial({
						color: "red"} ));
	scene.add( triangulo );


Aparte dos tres novos obxectos xeométricos, inclúense dúas novedades; transparencia e renderizado dunha soa cara.